background

Hoe kan jij helpen

Heb je signalen opgemerkt die er mogelijks op wijzen dat iemand hulp nodig heeft? Ben je bezorgd om iemand in je omgeving die het moeilijk heeft? Wil je er graag zijn voor deze persoon maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Of denk dat deze persoon professionele hulp nodig heeft en weet je niet waar je die kan vinden? Hier vind je enkele tips die je hierbij kunnen helpen.

Hoe ga je het gesprek aan?


DO's

Wees alert voor signalen en neem ze serieus

Wanneer je merkt dat het gedrag of uiterlijk van een persoon sterk veranderd is, hij of zij zich afsluit van zijn of haar omgeving, opvallende gemoedsschommelingen of sterke emoties vertoont of aangeeft dat echt niet goed gaat met hem of haar, neem je dit best altijd serieus. Deze signalen kunnen er immers op wijzen dat deze persoon psychische problemen heeft. Vooral wanneer je meerdere signalen tegelijk opmerkt, wanneer ze zich gedurende langere tijd voordoen of wanneer ze samenhangen met een verlieservaring of negatieve levensgebeurtenis is het belangrijk om extra alert te zijn.

Praat erover

Door in te gaan op de signalen die je opgemerkt hebt en te tonen dat je erover wil praten, zorg je ervoor dat de persoon om wie je bezorgd bent niet alleen blijft zitten met zijn of haar verhaal.

Durf open te praten over de negatieve gevoelens of gedachten die de persoon ervaart. Zo kan je samen de ernst van het probleem inschatten en op zoek gaan naar gepaste hulp. Door erover te praten help je de persoon ook om inzicht krijgen in zijn of haar situatie en zal hij of zij zich beter begrepen voelen.

Houd contact

Sociaal contact en het gevoel hebben bij iemand terecht te kunnen zijn factoren die beschermend kunnen werken tegen het verder ontwikkelen van psychische problemen. Hoe zeer iemand zich ook afsluit van de buitenwereld, de behoefte aan contact blijft steeds aanwezig. Vraag dus regelmatig hoe het gaat met de persoon en toon dat je er wil zijn voor hem of haar.

Betrek de omgeving

Ook jij staat er niet alleen voor. Vaak zijn er nog andere mensen in het netwerk van de persoon waarover je bezorgd bent die ook hulp kunnen bieden. Bespreek met de persoon in hoeverre hij of zij anderen wil betrekken en sensibiliseer hen om te helpen. Op die manier kan je een steunend netwerk opbouwen rondom de persoon die het moeilijk heeft.

Zoek professionele hulp

Schakel hulp in indien nodig. Soms is alleen een gesprek met jou onvoldoende om de problemen die de persoon waarover je bezorgd bent aan te pakken. Bespreek met hem of haar welke hulp het meest geschikt zou zijn en help hem of haar om die stap te zetten.

Zorg voor jezelf

Doe niet meer dan wat je zelf aankan en zorg ervoor dat je zelf bij iemand terecht kan met je vragen, gevoelens van onmacht, twijfels, ...

DON'ts

De problemen minimaliseren

‘Zo erg is het toch allemaal niet.’, ‘Het leven heeft toch nog genoeg te bieden.’

Het is niet aan jou om te oordelen over de ernst van iemands problemen of om iemands gedachten of gevoelens in twijfel te trekken. Iedereen ervaart bepaalde gebeurtenissen of gevoelens op een andere manier en de impact ervan verschilt van persoon tot persoon. Luister dus zonder te oordelen, toon begrip en neem elk signaal ernstig.

Onmiddellijk oplossingen aanreiken

‘Ga er eens tussenuit, dan voel je je vast al een stuk beter’.

Iemand die het moeilijk heeft, wil eerst en vooral dat zijn of haar problemen serieus genomen worden en dat er naar geluisterd wordt. Maak dus tijd voor het verhaal van de persoon, toon begrip voor de negatieve gedachten en gevoelens waar die mee kampt en toon dat je er wil zijn voor hem of haar. Wanneer je een goed zicht hebt gekregen op de situatie en een goed contact hebt opgebouwd met de persoon, kan je samen op zoek gaan naar de meest gepaste hulp, maar dring die niet op.

Beloven dat je er met niemand anders over zal praten

Deze belofte zal je niet altijd kunnen nakomen. In sommige situaties zal het soms noodzakelijk zijn om externe hulp in te schakelen of iemand anders over de problemen in te lichten. Wees dus voorzichtig met de beloftes die je maakt.

Beloven dat je alle problemen kan oplossen

Soms is er meer nodig dan enkel een gesprek of hulp van iemand uit je omgeving. Hoewel het heel wat zal betekenen voor de persoon in kwestie dat die het gevoel heeft bij jou terecht te kunnen met zijn of haar problemen, zal je hiermee niet alle problemen kunnen oplossen. Wees dus realistisch in de beloftes die je maakt.

Professionele hulp zoeken

Bij acute nood:

hulpdiensten (112)
de huisarts [van wacht]
het Antigifcentrum (070 245 245)

Bij het aanpakken van de probleemsituatie

De huisarts kan direct helpen of doorverwijzen naar een hulpverlener in de buurt. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn (bv. psycholoog, psychiater, therapeut), of een officiële instantie voor geestelijke gezondheidszorg (bv. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, Psychiatrisch Ziekenhuis, …).

Met vragen en problemen over welzijn kan men terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk [CAW]. Zij kunnen helpen bij allerlei zaken: relatieproblemen, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen, vragen in verband met criminaliteit, … . Bij een CAW kan men gratis en anoniem terecht, met of zonder afspraak, via telefoon, chat, e-mail of voor een gesprek met een hulpverlener in één van de centra.

Voor begeleiding bij psychische problemen kan men terecht bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Zij werken enkel op afspraak en bij voorkeur na verwijzing, bv. door het CLB of de huisarts. Hulpvragers kunnen ook zelf telefonisch contact opnemen.

De sociale kaart geeft een overzicht van alle vormen van sociale en psychologische hulpverlening die in de regio beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorg kan men terecht op de website Geestelijk Gezond Vlaanderen.Wanneer iemand nood heeft aan een gesprek

Bij Tele-Onthaal kan men 24 uur op 24 terecht wanneer men met iemand wil praten over wat hem of haar bezighoudt. Dit kan zowel telefonisch (106) als via chat. Deze hulp is gratis en anoniem. Kinderen en jongeren kunnen voor een gesprek terecht bij AWEL. AWEL is bereikbaar via telefoon (102), chat, e-mail en een forum, en ook deze hulp is gratis en anoniem.

Wil iemand praten over zijn of haar zelfmoordgedachten of is men bezorgd om iemand in zijn of haar omgeving die aan zelfmoord denkt? Dan kan men contact opnemen met de Zelfmoordlijn via telefoon (1813), chat of e-mail.

background

Doe mee

Jij kan de campagne mee verspreiden en op die manier er mee voor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben sneller geholpen worden. Deel onze filmpjes en afbeeldingen via sociale media of bestel gratis een poster.

Doe mee